Reklamacje

Reklamacje


Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować wyłącznie na adres:

reklamacje@tumbus.pl


1. W uzasadnionych okolicznościach listownie na adres: Tumbus Sp. z o.o., ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock.


2. Do reklamacji należy dołączyć oryginał, kopię lub skan biletu.


3. Reklamacje można składać w terminie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpływu.


4. Reklamacje doręczone w inny niż wyżej wskazany sposób mogą pozostać bez rozpatrzenia.